การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมโดยใช้ BCG Model เป็นอย่างไร

( Content by Wanida A. )

BCG Model ถือเป็นส่วนที่สำคัญในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แทบทุกชนิด เพราะกระบวนการผลิตนั้นอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและโลกของเราได้ แต่ในปัจจุบันได้มีการใช้การกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานและลดปริมาณการใช้วัสดุที่ทำลายโลก อีกทั้งขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ ก็ยังสามารถทำได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น เหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการแข่งขันทางด้าน marketing เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคได้มากขึ้นอีกด้วย โดยเราสามารถยึดโยงกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์เข้ากับแนวความคิด BCG Model ได้ดังนี้

  • (Circular) การใช้วัสดุกระดาษทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ลด/เลิก การใช้พลาสติก เนื่องจากกระดาษเป็นวัสดุ ที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวเองโดยกระบวนการตามธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ด้วย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การรีไซเคิลกระดาษ)

นอกจากนี้ยังมีทางเลือกกระดาษรักสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้แก่ กระดาษ FSC / ECF / ACID FREE / RECYCLED (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ENVIRONMENTAL SYMBOL)

  • (Green) ไม่ใช้สารเคลือบผิวที่เป็นพลาสติก แต่ใช้น้ำยาเคลือบฐานน้ำที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  • (Green) หมึกพิมพ์ Soy ink (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Soy ink)
  • (Green) ลดการใช้ทรัพยากร gasoline และการเผาไหม้ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนในการขนส่ง ด้วยการออกแบบโครงสร้างกล่องให้มีโครงสร้างพับได้เพื่อประหยัดรอบวิ่งในการขนส่ง logistic และการลดพื้นที่ในการจัดเก็บ

องค์ประกอบของ BCG Model

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมโดยใช้ BCG Model แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบได้แก่

  • เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
  • เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
  • เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล