ตราสัญลักษณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัย ที่สามารถตีพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ มีหลายสัญลักษณ์ เช่น

ตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับหมึกพิมพ์

SOY INK

เป็นหมึกพิมพ์ ที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองแทนน้ำมันปิโตรเลียม
ซึ่งปราศจากสาร VOCs ที่ก่อให้เกิดมะเร็งช่วยลดปัญหา
มลพิษจากสารเคมีทางอากาศ สามารถสัมผัสอาหารได้
และสามารถนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ได้

ตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับแหล่งที่มาของกระดาษ

100% RECYCLED PAPER

วัตถุดิบ 100% เป็นกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วนำมาผลิตใหม่

FSC

เป็นไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือมีการปลูกทดแทนต้นไม่ที่ถูกตัดไป ซึ่งเป็นการปลูกป่าแบบยั่งยืน

ตราสัญลักษณ์ที่นิยมพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์กระดาษบอกกล่าวถึง Food Grade และสามารถนำไปรีไซเคิลได้

FOOD SAFE

เป็นวัสดุที่ปลอดภัยสำหรับการสัมผัสอาหาร ซึ่งรวมถึงภาชนะ บรรจุอาหาร และบรรจุภัณฑ์  สำหรับใส่อุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร เช่น ช้อนส้อม, เครื่องครัว เป็นต้น

RECYCLABLE

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิล และกลับมาใช้ใหม่
ได้อีก เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของวัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิล
ได้ปะปนอยู่

PAPER - MARK

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ โดย ไม่มีส่วนผสมของวัสดุอื่น ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นจะตีพิมพ์ที่บรรจุภัณฑ์เพื่อให้สามารถแยกขยะสำหรับการรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น

ตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับกระดาษบอกกล่าวเรื่องคุณสมบัติและกระบวนการผลิต

ELEMENTAL
CHLORINE FREE

เป็นกระดาษที่ใช้ระบบการฟอกเยื่อแบบไม่ใช้ก๊าซคลอรีนในการผลิต (Elemental Chlorine Free) ทำให้ไม่เกิดสารไดออกซิน และเป็นผลดี
ต่อสิ่งแวดล้อม

ACID-FREE

เป็นกระดาษที่ไม่ใช้กรดหรือสารเคมีรุนแรงในการฟอกสี ซึ่่งช่วยให้กระดาษมีอายุการใช้งานยาวนานไม่เปราะฉีกขาดง่ายและไม่เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองได้ง่าย

NEUTRAL PH

แสดงสถานะเป็นกลางของกระดาษซึ่งโดยทั่วไปกำหนดให้ใช้กระบวนการผลิตที่เรียกว่า “ปราศจากกรด” ซึ่งระดับ pH นั้น คำนวณโดยใช้สารสกัดน้ำจากกระดาษ

HEAVY METAL ABSECE

รับรองว่าไม่มีปริมาณโลหะหนัก เช่น แคดเมียม, ปรอทและตะกั่ว เกินค่ากำหนด

EN 71 SAFETY OF TOYS

รับรองว่าผลิภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อเด็ก สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎระเบียบ

GREEN SEAL

ตราสัญลักษณ์ “ฉลากเขียว” เพื่อรับรองสินค้า และบริการที่ผ่านการตรวจทดสอบประสิทธิภาพว่าปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

GREEN-E

รับรองว่าใช้พลังงานงานสะอาดในการผลิต

ACID-FREE

เป็นกระดาษที่ไม่ใช้กรดหรือสารเคมีรุนแรงในการฟอกสี ซึ่่งช่วยให้กระดาษมีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่เปราะฉีกขาดง่าย และไม่เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองได้ง่าย

LONG-LIFE ISO9706

เป็นกระดาษที่ผลิตจากเผื่อไม้อย่างดี ทนต่อการฉีกขาดทนต่อความเป็นกรดต่าง