Previous
Next

Go Green

Written by :  PW. PRINTING CO., LTD.

บริษัท พีดับบลิว พริ้นติ้ง จำกัด มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะช่วยกัน ”รักษ์โลก” เราเป็นผู้นำในวงการพิมพ์ด้าน ECO – Friendly Printing โดยเป็นรายแรกๆ ที่เลือกใช้ หมึกถั่วเหลือง (Soy Ink) ใอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย นอกจากนั้นเรายังศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับวัสดุและกรรมวิธีผลิตที่ช่วย “รักษ์โลก” อื่นๆ เช่น กระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendl Paper) , การเคลือบผิวหน้าที่สามารถนำกลับไป Recycle ได้ (NO PLASTICS) เป็นต้น เราสามารถตีพิมพ์ ตราสัญลักษณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Symbols) ตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ผลิตจริงลงบนสิ่งพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ของท่าน เพื่อช่วยสร้างจุดยืนที่แตกต่างทางการตลาด และการันตสินค้าให้ผู้บริโภคมั่นใจ อีกทั้งยังช่วยเปิดประตูสู่การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้ไม่ยากอีกด้วย

อ่านบทความเพิ่มเติม :