packaging รักโลก นวัตกรรมใหม่สำหรับขนส่งเครื่องดื่มและเบียร์

Cullen ผู้แปรรูปเยื่อและกระดาษลูกฟูกด้วยโมลสัญชาตสหราชอาณาจักร ได้คิดค้น packaging ใหม่ สำหรับเคลื่อนย้ายเครื่องดื่ม ในการขนส่ง BeerGuard ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้มีประสิทธิภาพมากกว่าลังลูกฟูกที่ใช้กันปัจจุบัน ผลิตจาก kraft fiber ป้องกัน สินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยวัสดุชิ้นบน-ล่าง (top-base) ประกบกัน ทำหน้าที่ล็อกสินค้าไม่ให้ขยับ ป้องกันการสั่นสะเทือนและขึ้นชื่อว่าเป็นบรรจุภัณฑ์รักโลกอย่างแท้จริง โดยสามารถย่อยสลายเองได้ในวงจรธรรมชาติภายใน 6 เดือน และเข้ากระบวนการรีไซเคิล ได้ 100%

อ้างอิง Cullen develops BeerGUARD

ผู้แปล : Nanny Tan

กำลังศึกษาชั้น G.10 มุ่งมั่นสนใจด้านจิตวิทยาเด็ก อนาคตอยากให้เกิด 3 สิ่งนี้
1. สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2. คุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์
3. ความสงบสุข ของโลก